HOITAJAN VELVOLLISUUDET:

Kangasalan kaupungin yksityisen perhepäivähoidon ohjaajina toimivat:
päiväkodinjohtaja Elina Laitinen, puh. 050 598 3247 (alueenaan Huutijärvi, keskusta, Pikkola, Ruutana, Sahalahti ja Kuhmalahti)
ja päiväkodinjohtaja Mari Sandström, puh. 050 395 6656 (alueenaan Vatiala, Harjunsalo, Suorama ja Tursola).
ILMOITTAUTUMISVELVOLLISUUS

"Jokainen yksityinen henkilö, joka hoitaa vierasta lasta omassa kodissaan korvausta vastaan, on ilmoitusvelvollinen kaupungin / kunnan sosiaalitoimiston perhepäivähoidon ohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluessa aloitettuaan toiminnan.” (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128

Saman lain mukaan hoitajalla saa olla yhtäaikaisesti korkeintaan neljä kokopäivälasta (omat alle kouluikäiset mukaan lukien), sekä viidentenä lapsena yksi esikoulun tai koulunkäynnin aloittanut puolipäivälapsi.

ENAKKOPERINTÄREKISTERI

Yksityinen perhepäivähoitaja katsotaan yksityisyrittäjäksi, riippumatta siitä, kuinka monta lasta hänellä on hoidossaan. Hoitajan on ilmoittauduttava ennakkoperintärekisteriin saadakseen Y-tunnuksen. ( Vero n. 25%, riippuen tuloista) Lomakkeen saa verotoimistosta, jonne se myös palautetaan. Tiedot perhepäivähoitajan ennakkoperintärekisteristä menevät verottajalta suoraan Kelaan. Merkitsemisen voi tarkistaa internetissä yritystietojärjestelmän ( YTJ ) maksuttomassa julkisessa tietopalvelussa www.ytj.fi Tarkistaminen on maksajan velvollisuus. Rekisteriin merkitsemättömiltä hoitajilta vanhempien on perittävä työn tilaajina hoitomaksusta verokortin mukainen vero. Yksityinen perhepäivähoito on vapautettu arvonlisäverosta. ( L / 1501 / 93 § 38 )

VEROTUS

Perhepäivähoitaja maksaa veronsa ennakkoverona arvioimastaan vuositulosta. Hoitajan verotettavaa tuloa määriteltäessä tulosta vähennetään verohallituksen yhtenäistämisohjeen mukaiset hoitokulut (ns. kulukorvaukset= kk- tai päivähinnan), jotka Verohallitus vahvistaa vuosittain jälkikäteen. Kulukorvauksen on määrä sisältää vähennyksenä: aamupalan, lounaan, välipalan, vuokran, sähkön, veden, siivouksen, lelut, askartelut, puhelinkulut, yms.

LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS

Yksityisen perhepäivähoitajan työ katsotaan yrittäjän työksi. Työeläketurva perustuu yrittäjän eläkelakiin ( YEL ). Hoitaja kuuluu yrittäjien työeläkelakiin ja on velvollinen ottamaan itselleen (6kk kuluessa aloittamisesta)  pakollisen yrittäjäeläkevakuutuksen, jos

1. on 18 – 64-vuotias

2. toiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta

3. työtulo ( hoitomaksut – kulukorvaus ) on vähintään 8575,45 € (2023). Työttömyysturvan piiriin pääsee, kun tulot ovat väh. 14088 € (v.2023, AYT).

4. eikä työ kuulu muun työeläkelain piiriin

Vakuutusmaksu on 24,1 % työtulosta (18v-52v, ja 63v - 69v) ja 25,6 % (53v-62v), v. 2023. Esimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava saa vakuutusmaksuista 22 % alennuksen 48 ensimmäisen kuukauden ( eli neljän vuoden ) ajalta. Vakuutuksen voi ottaa haluamastaan vakuutusyhtiöstä. Lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi voi ottaa myös vapaaehtoisen eläkevakuutuksen.

PERHEPÄIVÄHOITAJAN VASTUUVAKUUTUS

Yhdistys suosittelee hoitajalle perhepäivähoitajan (Yrittäjän) vastuuvakuutusta. Hoitaja on vastuussa hoitolapsistaan koko hoidossaoloajan ja korvausvelvollinen ( Vahingonkorvauslaki 412 / 74 ), jos hoitolapselle aiheutuu tai lapsi aiheuttaa vahingon hoitajan kodissa. Vastuuvakuutus korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneen vahingon.  Vakuutuksen saa lähes kaikista vakuutusyhtiöistä ja vakuutusmaksu on riippuen yhtiöstä noin 90 – 110 € vuodessa.

Tapaturmatilanteissa ensisijainen korvauskäytäntö on lapsen oma tapaturmavakuutus, joten lapsella tulisi olla huoltajan omalle lapselleen ottama tapaturmavakuutus. Huom. Hoitajan kotivakuutus tai lapsen huoltajan kotivakuutukset eivät vastaa korvauksista hoitajan työaikana!

RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN

Vuoden 2003 alusta tuli voimaan uusi laki menettelystä, jolla lasten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa voidaan tietyin edellytyksin selvittää. Lain tarkoituksena suojella alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUN TUOTTAJAN RIKOSREKISTERIOTE

Kunnilla on velvoite pyytää ote nähtäväksi niissä tilanteissa, joissa palvelun tuottajaa koskee ilmoitusvelvollisuus kuntaan nähden. Otteen hankkiminen on henkilön itsensä tehtävä. Otteesta ei saa ottaa jäljennöstä ja se on palautettava välittömästi otteen esittäneelle henkilölle.

Rikosrekisteriotteen tarvitsevat kaikki vuoden 2003 alusta aloittavat uudet perhepäivähoitajat.

Ennen vuotta 2003 aloittaneiden perhepäivähoitajien ei tarvitse rikosrekisteriotetta esittää.

Rikosrekisteriotteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella osoitteella:

* Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 HÄMEENLINNA

Sähköpostilla oikeusrekisterikeskus@om.fi

http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18189.htm

Puhelimitse pyydettyjä hakemuksia ei käsitellä. Tilauksessa tulee ilmetä sukunimi ja etunimet, henkilötunnus, kansalaisuus, työnantajan tai viranomaisen nimi, jota varten ote tilataan ja virka tai tehtävä, jota varten ote tilataan. Ote ei maksa, kun tilaa sen perhepäivähoitajan toimea varten.

VAITIOLOVELVOLLISUUS

Sosiaalihuoltolaki ( 17.9.1982/710) 57§ määrittelee yksityisen perhepäivähoitajan vaitiolovelvolliseksi lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Se jatkuu myös hoitosuhteen päätyttyä. Vanhempien suostumuksella, joka kirjataan hoitosopimukseen, hoitaja saa keskustella lasta koskevista asioista päivähoidon eri yhteistyötahojen ( esim. neuvola ) kanssa. Kysy kuitenkin vielä joka kerran erikseen vanhemmilta suullinen lupa.

PERHEPÄIVÄKODIN TURVALLISUUS- JA OMAVALVONTASUUNNITELMA

Jokaisen yksityisen perhepäiväkodin on laadittava oma lakisääteinen turvallisuussuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma. Yhdistykseltä tai oman alueen päivähoidon valvojalta saa kaavakkeet ja ohjeita suunnitelmien tekemistä varten.

Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelmalomake löytyy Kangasalan kaupungin sivuilta http://www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/lasten_paivahoito Omavalvontasuunnitelma-lomaketta ollaan juuri uudistamassa, joten uusinta ei ole vielä saatavilla.

KIRJALLINEN PALVELUSOPIMUS

Lapsen hoidosta on aina tehtävä kirjallinen palvelusopimus kahtena samansisältöisenä kappaleena kummallekin sopijapuolelle. Yhdistysten jäsenillä on käytössään palvelusopimuskaavakkeet, jotka ovat tarkoitettuja ainoastaan jäsenten käyttöön, eikä niitä saa lähettää sähköpostilla huoltajille, täydennettyinekään.

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle tulee laatia lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (pakollinen 1.8.2015 alkaen). ( Varhaiskasvatuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540) Kangasalan kaupungin sivuilta löytyy lomake suunnitelman tekemistä varten.

YKSIKÖN/ RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

Päivitetään aina ryhmän vaihtuessa.

SUOMI.FI-TUNNISTE:

Kelan sähköisestä asiointipalvelusta perhepäivähoitaja saa y-tunnuksella ja henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella verohallinnon myöntämän maksuttoman Suomi.fi-tunnisteen, jolla voi täyttää ja lähettää Kelan WH 2 lomakkeen, Selvitys päivähoidon tuottajasta, joka tarvitaan yksityisen hoidon tuen maksatukseen. Lomake on täytettävä joka lapsesta. (Vanhemmat täyttävät oman VH 1 lomakkeen.)  Ohjeita löytyy Kelan nettisivuilta http://www.kela.fi/asiointi-yhteistyokumppanit
Yhdistys ja Kela suosittee kaikkia hoitajia hankkimaan tunnuksen itselleen ja käyttämään sähköistä toimintoa. (Vielä paperit voi täyttää myös manuaalisesti.)